Privacybeleid

geüpdatet op 11 augustus 2024

 1. Partijen en voorwerp
  Sansa Snap Studio
  Schubbeek 45
  3210 Lubbeek
  KBO/BTW: 0771.620.152
  e-mail: info@studiosansa.beSansa Snap Studio stelt dit privacybeleid vast, dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op volgend adres: www.studiosansa.be, en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Sansa Snap Studio.
  De term 'gebruiker' verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de website bezoekt of op enigerlei wijze met de website communiceert.
  In deze hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Sansa Snap Studio alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Sansa Snap Studio verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of beter gekend onder de naam GDPR.
  Sansa Snap Studio is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en zijn naam verwerkt. In voorkomend geval verbindt Sansa Snap Studio zich ertoe een verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overstemming met de Wet en de Verordening.
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  Het gebruik van de site door de gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Sansa Snap Studio, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Sansa Snap Studio optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.
  Persoonsgegevens worden verwerkt door Sansa Snap Studio, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:
  - om gevolg te geven aan vragen ontvangen via het contactformulier op de website ( naam, adres, telefoon of
  GSM-nummer en vraag)
  - om de factuur te kunnen opstellen en de betaling op te volgen ( naam, adres en bankrekeningnummer)
  - om af te spreken voor de fotoshoot en de levering van de foto's ( naam, adres, GSM-nummer en e-mailadres)
 3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
  Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:
  - om de klant een factuur op te sturen voor de bestelde goederen en diensten
  - om de betaling te kunnen afhandelen
  - om te kunnen telefoneren of mailen indien nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  - om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  - om goederen en diensten te kunnen afleveren
  - om vragen te beantwoorden
  - omwille van wettelijke verplichtingen
 4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt
  De gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de website, Sansa Snap Studio de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:
  -info via het contactformulier: naam, e-mail en telefoon ( op de website)
  -info voor factuur: naam, adres en bankrekening ( via mailing)
  -info voor afspreken fotoshoot en levering foto's: naam, adres, GSM-nummer en e-mailadres (via mailing)
  Sansa Snap Studio verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in het privacybeleid.
 5. Toestemming
  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid.
  Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de gebruiker het vakje voor het privacybeleid in hypertext link heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de website of om de gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Sansa Snap Studio. Elke overeenkomst die Sansa Snap Studio en een gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de website is onderworpen aan de aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker.
  De gebruiker stemt ermee in dat de verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de website of in verband met de diensten die worden aangeboden door Sansa Snap Studio, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.
  De gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.
 6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de gebruikers
  Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
  Deze duur is niet langer dan 1 jaar na de verstrekking van de dienst voor de gegevens uit het contactformulier. De bewaring van de gegevens uit de factuur wordt bepaalt door de Belgische wetgeving.
 7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden
  Sansa Snap Studio zal enkel persoonsgegevens delen met derden in uitvoering van de overeenkomst met de gebruiker/klant en om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
  In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.
 8. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
  De website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 16 jaar zijn. Tenzij ze toestemming hebben van de ouders of voogd. Sansa Snap Studio kan niet controleren van een bezoeker ouder of jonger is dan 16. Het is daarom raadzaam dat de ouders betrokken zijn om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld wordt zonder instemming van de ouders. Mocht iemand ervan overtuigd zijn dat Sansa Snap Studio zonder toestemming persoonlijke informatie heeft verzameld over een minderjarige, neem dan onmiddellijk contact op via info|stduiosansa.be. Sansa Snap Studio verwijdert de ingewonnen informatie.
 9. Rechten van de gebruikers : gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  De gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per email te sturen naar volgend adres: iinfo@studiosansa.be, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart. Dit laatste om zijn/haar privacy te garanderen.
  De gebruiker heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens door Sansa Snap Studio.
 10. Beveiligen van de persoonsgegevens
  Sansa Snap Studio neemt de bescherming van de persoonlijke gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  Mocht de gebruiker het gevoel hebben dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan zeker contact op met info@studiosansa.be
  De gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Sansa Snap Studio, aan de gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www..gegevensbeschermingsautoriteit.be.De online winkel [….], op de website [….], bedrijfs-ID […], gebaseerd in […], verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Algemene bepalingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna “Verordening” genoemd) is […..], bedrijfs-ID [….], gebaseerd in [….] (hierna “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd);

2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mail: [……], tel: [………];

3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via het contract voor de aankoop en uitvoering van de elektronische bestelling die in de online winkel […] is gemaakt.;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de Klant, die nodig zijn voor de uitvoering van het koopcontract;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

Doel van de gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de website [….] in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;

2. Voor de uitvoering van de elektronische bestelling dat door de Klant gemaakt is (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);

3. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Klant en Verwerkingsverantwoordelijke;

4. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van het koopcontract. Het contract kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant.

Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

 • Webnode AG (online winkel systeem);
 • Verzendbedrijf;
 • Google Analytics (website analytics);

Rechten van de Klant

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

3. het recht op wissing van persoonsgegevens;

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. het recht op dataportabiliteit;

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: [….];

7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de Verordening.

Beveiliging van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Slotbepalingen

1. Door een elektronische bestelling te plaatsen op de website [….], bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

2. De Klant aanvaardt deze regels door het vakje in het aankoopformulier voor bestellingen aan te vinken;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze Regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

Deze Regels treden in effect op [Date]